fbpx

Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...), dalej: RODO, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową MAŚLICE z siedzibą przy ul. Pilczyckiej 196 D, 54-144 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000094744

Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest (zgodnie z art. 26 RODO):
JOT-BE NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 8A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000186918.

Punkt kontaktowy: siedziba JOT-BE NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
e-mail: jot-be@jot-be.pl
tel.71 346 30 70

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie przez:
Administratora: wyłącznie w celu prawidłowej realizacji procesu sprzedaży domów/lokali, planowanych, wybudowanych bądź będących w budowie w ramach inwestycji „Pod Zielonym Adresem”.
Współadministratora: wyłącznie w celu realizacji usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości powstających w ramach ww. inwestycji oraz w przypadku uzyskania dodatkowej zgody na działania marketingowe, dane przetwarzane będą w celu przesłania informacji handlowej o podobnych nieruchomościach będących w ofercie Pośrednika.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
Mamy prawo przetwarzania Pana/Pani danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu przez okres do 10 lat.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie
na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, notariuszom, podwykonawcom realizującym zmiany lokatorskie. Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania.
Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany
w nagłówku adres e-mailowy;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo
do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji czynności pośrednictwa, w tym do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie o ofertę, a ich niedopełnienie nie pozwoli nam realizować czynności pośrednictwa.

 

Przewiń do góry